Nieuws

 • Plaatsen beschikbaar

  Wegens verhuizingen zijn er plaatsen beschikbaar op verschillende dagen bij de dagopvang en alle dagen bij het peuterarrangement.
   

  Lees meer
 • Plaatsen beschikbaar dagopvang,BSO en ...

  Er zijn weer plaatsen beschikbaar bij de dagopvang, BSO en peuterarrangement.
  Peuterarrangement: alle dagen
  Ook bij de BSO hebben we plaatsen beschikbaar.  Neem direct contact op met Lizet 06-22527227 of stuur een e-mail.

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Oudercontact


Bij Het Vrolijke Koetje hechten we veel waarde aan een open en eerlijk contact met de ouders.

Pedagogisch medewerkers hebben dagelijks contact met ouders/verzorgers bij het halen en brengen. Voor ieder kind wordt er tot 1 jaar een boekje bijgehouden, na het eerstje jaar met regelmaat. Hierin wordt de ontwikkeling beschreven, maar ook praktische informatie en grappige voorvallen. Voor een goede overdracht is het handig dat u als ouder/verzorger er ook iets inschrijft. In onderling overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoe vaak schrijven wenselijk is. Het boekje is niet bedoelt ter vervanging van persoonlijk contact, maar ter aanvulling. Dagelijks kunnen de ouders op het dag- formulier kijken, dat op de groepen ligt, naar de bijzonderheden van het kind.


We werken met een kindvolgsysteem. Van alle kinderen houden we een dossier bij. Hierin beschrijven we het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties.

Ook krijgt u één keer per jaar een Verslag Algemeen Welbevinden van uw kind en wordt u indien gewenst uitgenodigd voor een oudergesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Wij organiseren één keer per jaar een ouderavond of thema- avond. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u of de pedagogisch medewerker hier behoefte aan heeft.

Verder worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van organisatorische zaken zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel via het informatiebord en/of mail en/of de digitale nieuwsbrief. Jaarlijks herschrijven wij het beleid wat betreft veiligheid en gezondheid waaronder de risico inventarisatie. Op verzoek is de risico inventarisatie in te zien door de ouders/verzorgers. Tevens hebben zij inspraak in het beleid via de oudercommissie.


Wij, kinderopvang Het Vrolijke Koetje, vragen u, wanneer u ontevreden bent, ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Wij kunnen en zullen dan samen met u proberen om uw ontevredenheid op te lossen.
 
Mocht het gebeuren dat wij uw ontevredenheid niet naar behoren oplossen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure vastgesteld.Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van deze interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de VAK:  telefoonnummer en e-mailadres kunt u vinden op de VAK site. Dit hoeft niet, u heeft ook de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Voor meer informatie over werkwijze en kosten van de Geschillencommissie kijkt u op www.degeschillencommissie.nl.


Oudercommissie
Volgens de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf, dus ook Het Vrolijke Koetje, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC. Het e-mailadres van de oudercommissie is ochetvrolijkekoetje@hotmail.com

De OC heeft als doel:
 • de belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
 • ouders inspraak te geven over de gang van zaken en beleidsontwikkeling binnen de kinderopvang
 • te adviseren over de kwaliteit
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:
 • het voeren van overleg met de onderneemster over de dagelijkse gang van zaken.
 • het organiseren van ouderavond in samenwerking met de onderneemster.
 • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
 • adviesrecht op enkele beleidsmatige onderdelen.

Het Vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Lizet: 06 22 52 72 27 |Evy: 06 38 49 30 52