Nieuws

 • Start BSO augustus 2019

  Na schooltijd heerlijk naar de boerderij. Even iemand anders zijn dan "het schoolkind"en genieten van de ruimte natuur, dieren en rust van het platteland bij  BSO Het Vrolijkke KOetje. Welk kind wil dat nu niet!
  Natuur is een rijke en door kinderen gewaardeerde speelleeromgeving die de kinderlijke ontwikkeling ondersteunt. Natuur is betekenisvol voor de onwikkeling van knderen verdient daarom een plek in de kinderlevens. En waar kun je de natuur iet prachtiger beleven dan op een echte boerderij.

  Lees meer
 • Baby-specialisten

  Een aantal van onze pedagogisch medewerkers zijn gestart met de opleiding tot baby-specialist volgens de VAK visie.
  Binnenkort hebben wij dus baby-speicialisten in huis! 

  Lees meer

Facebook

 • Volg ons op Social Media:

Oudercontact


Bij Het Vrolijke Koetje hechten we veel waarde aan een open en eerlijk contact met de ouders.

Pedagogisch medewerkers hebben dagelijks contact met ouders/verzorgers bij het halen en brengen. Voor ieder kind wordt er tot 2 jaar een boekje bijgehouden, waarin de ontwikkeling besschreven wordt, maar ook praktische informatie en grappige voorvallen. Voor een goede overdracht is het handig dat u als ouder/verzorger er ook iets inschrijft. In onderling overleg met de ouders/verzorgers wordt afgesproken hoe vaak schrijven wenselijk is. Het boekje is niet bedoelt ter vervanging van persoonlijk contact, maar als aanvulling. Dagelijks kunnen de ouders op het dag- formulier kijken, dat op de groepen ligt, naar de bijzonderheden van het kind.


We werken we met een kindvolgsysteem. Van alle kinderen houden we een dossier bij. Hierin beschrijven we het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties.

Ook wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Wij organiseren één keer per jaar een ouderavond of thema- avond. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek indien u of de pedagogische medewerker hier behoefte aan heeft.

Verder worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van organisatorische zaken zoals voorgenomen activiteiten of de introductie van nieuw personeel via het informatiebord en/of mail en/of de digitale nieuwsbrief. Jaarlijks herschrijven wij het beleid wat betreft veiligheid en gezondheid waaronder de risico inventarisatie. Op verzoek is de risico inventarisatie in te zien door de ouders/verzorgers. Tevens hebben zij inspraak in het beleid via de oudercommissie.


Wij, kinderopvang kinderdagverblijf Het Vrolijke Koetje, vragen u, wanneer u ontevreden bent, ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Wij kunnen en zullen dan samen met u proberen om uw ontevredenheid op te lossen.
 
Mocht het gebeuren dat wij uw ontevredenheid niet naar behoren oplossen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor hebben wij een klachtenprocedure vastgesteld.Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van deze interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u zich  wenden tot de klachtenfunctionaris van de VAK:  telefoonnummer en e-mailadres kunt u vinden op de VAK site. Dit hoeft niet, u heeft ook de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.Voor meer informatie over werkwijze en kosten van de Geschillencommissie kijkt u op  www.degeschillencommissie.nl.


Oudercommissie
Volgens de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf, dus ook Het Vrolijke Koetje, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot het kinderdagverblijf kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC. Het e-mailadres van de oudercommissie is ochetvrolijkekoetje@hotmail.com

De OC heeft als doel:
 • de belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
 • ouders inspraak te geven over de gang van zaken en beleidsontwikkeling binnen de kinderopvang
 • te adviseren over de kwaliteit
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:
 • het voeren van overleg met de onderneemster over de dagelijkse gang van zaken.
 • het organiseren van ouderavond in samenwerking met de onderneemster.
 • het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.
 • adviesrecht op enkele beleidsmatige onderdelen.
​Het 

Het vrolijke Koetje | Empelsehoefweg 5 | 5247 NM Rosmalen / Den Bosch |Tel: 073-6412120 |Tel 2: 073-6443728|Mobiel: 06-22527227